O životinjama

Kako imenovati dihurja: pogodna imena za djevojčice i dječake

Pin
Send
Share
Send


bZBFB, bZZY, BDB, BYB, BKB, bKYB, bMYOB, bMYUB, bMYUYS, bMShVB, bMShFB, bMShZhB, BMS bNBMYS, bNBODB, bNEMY, BNY, bOBVEMSh, bOZEMYLB, bODTsEMB, bODTsEMYLB, bODTsEMYOB, bODTPNEDB, bOYUB, bOYFB, BOFKHBOEFFB, BOZHYUB, bTBVEMMB, bTYBDOB, bTYYB, bTFENEYDB, BOUFY, BOUFTB, BUS, BZHYOB, BZHTPDFB, BYY.

vBZYTB, vBKVB, vBNVPYLB, vBOOY, vBUFYODB, VBUS, vBZhZhY, vEVVY, vEMMB, vEMSOLB, VEOS, vETFB, vETFY, vEFFY, vey, vYBOLB, vYEMSh, Vys, vYOLY, vYUUELFYTYUB, vYFPYuEL, vMBOLB, vMPODY, vMLY, vPOOY, VPOS, VPTNPFKHIB, VTEDMY, VTEODY, vTIFOY, VHVB, VHMS, VHUYOLB, VHUS, vShUFTPOPTSLB, VSAF, vVVY.

chBMEOFYOB, chBMEUUB, chBMShLYTYS, chBMS, chBOZB, chBODB, chBOYMSh, chBTHOB, chBTAYLB, chBUBVY, chBUYMYUB, chBZhMS, chEOB, chEODEFFB, chEODY, chETB, chETOB, chETPOYLB, chEUOHYLB, chEUFB, chYChShEO, chYLY, chYLUY, chYLFPTYS, chYMLB, CHIOLY, CHYPMEFFB, hMBULB

ZBVB, ZBVTEYEMB, ZBBD, ZBKLB, ZBMB, ZOBOB, ZCHYOES, ZEVB, ZEKYB, ZEMB, ZEN, ZEOTYEFFB, ZTB, ZTB, ZTBZH, ZYBZH, ZYBZ ZPFY, ZTEKU, ZTEFB, ZTEFYUEO, ZTHYB, ZHBTB, ZHMS, ZHYB, ZAMSHYUBFBK.

DBLPFB, DBMIDB, DBOUI, DBTB, DBUF, DBFUI, DBJOY, DBYB, DECJE, DELUB, DEMY, DENOEFICE, DECOLE, DJECA, DECOFF, DECBECE, DECBECE dTsEUUBNYO, dTsEUShLB, dTsYMMY, dTsYOB, dTsYOTsET, dTsYOOY, dTsYFMY, dTsPTDTsYS, dTsHMY, dTsHMYS, dTsHMShEFB, dTsHMShEFFB, dTsHUS, dYBOB, dYLUY, dYOB, dYUUY, dYYuSh, dPMMY, dPTYU, dPTPFES, dPTPFY, dPUS, dPFFY, dHZY, dhdh, dhfuy, dschnlb.

ehb, eh, ehhfb, ehhbnbrys, ehtprb, ezbbt, ezbt, ebnb, ebnb, ebb, ebb, ebnb, ebbbn, ebbn, bk E-pošta, e-pošta, e-pošta, e-pošta

tsVVVY, tsBYEMSh, tsboEF, tsboEFFB, tsBOOB, tsbunyo, tseoechb, tsjemsh, tspyezhob, tspyezhob, tspj, tsmshdb, tstigb, tskh-tskh, tsshssh tshm

YOLB, BB, BKLB, BMEUFB, BNBTBYLB, sluti, BTB, BTDB, BTOB, BTYB, BSOB, ChEDOBS, ChEDPYuLB, EMShDB, YY, YZZY, rođ, YOBYDB, PMHYLB, PUS, PYB, PS, HH, FB, AY, bjalb, bjb.

YCHY, YCHPTY, YBVEMMB, YBVEMSH, YPMSHDB, YMIS, iMOB, YMSHB, YNOB, YNUB, YOB, YOB, YOB, YOB, YOB YOB YOB, YOB YOB kPFB, kPY, kS-kS

lBKTB, lBRMS, lBRYFPMYOB, lBRYFPYB, lBRHYB, lBTBNEMSh, lBTYOB, lBTMY, lBTNEMYFB, lBTNEMSh, lBTTY, lBFShLB, lEDB, leme Leny, lYLB, LyLy, Łyny, lYOLY, lYTB, lYFFY, lMЈRB, lMBChB, lMBChDYS, lMBTB, lMENEOFYOB, lMEPRBFTB, lMYRUB, lMSLUB, lOPRB, LP-PL, lPLEFLB, LPTB, lPTBOB, lPTPMEChB, lPTPFLPOPTsLB, lPTTY, lPUYYuLB, lPUNP, lPFMEFLB, lTBMS, lTBRYOLB, lTYU, lTYUFY, lTYUFYOB, lTPIB, lTPYB, lTPYLB, lTHSVTB, LTSHUB, LUTNY, LUBCHETYS, LUEOB, LUEOYS, LUYB, LUYIB, LHVSCHYLB, LHLY, LHUSHLB, LHFUY, BEST, LUFF.

MBDB, MBKNB, MBKOB, MBMB, MBNRB, MBOB, MBRB, MBBLYO, MBTB, MBTYULB, MBUFFULB, MBHTEMSH, MBSYB, MEKH, MEZHMUSH, MEDYU, MEHEL, MEHEL, MEHEL, MEHEL, MEHEL MY, MYVETFY, MYZB, MYDB, MYB, MYB, UYNRUPO, MYB, MYMY, MYMH, MYOB, MPMB, MPMYFB, MPOBTDMSH, MPTB, MPFB, MPFFBHYSHM, MBPH MBHM, MBPH MAUI

nBZYS, nBDEMYOB, nBDTsEOFB, nBDS, NBS, nBKDY, nBKMB, nBKS, nBMH, nBMShChB, nBMAFLB, nBMSChB, nBOYMMB, nBOShLB, nBTB, nBTZBTEF, nBTZP, nBTZHYB, NBTY, nBTYBOOB, nBTYL-UHIBTYL, nBTYUUB, nBTYFFB, nBTLYB, nBTNEMBDLB, nBTFB, nBTHUS, nBTZhB, nBTShSOB, nBTMMB, nBUS, nBUSOS, nBFYMShDB, nBFTEYLB, nBYLB, Nezy, Neky, nEMYB, nEMYUUB, nEMShRPNEOB, nEUUY, nEYuFB, nYMB, nYMLB, nYMMB, nYMMY, nYMHUS, nYOOY, nYTBODB, NYUU, NBTRM, NYUUY, RYZZY, NYUUYUYRY, NYUFY, NYUFYLB, NYMSh, NYS, NPETEMB, NPKLB, NPMY, NPMUSH, NLPHFNRNR HIB, ništa, ništa, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.

OBYBD, OBBO, OBOE, OEM, OEUY, OFFY, OYLB, OYL, OYLPMSH, OYMSH, OSHB, OPDY, OPLU, OPTB, OPUL, OOS, OATB, OAUS, OAOB

pVY, pVTY, pDBOB, pDEMSH, pDEF, pDY, p'Y, pKP, pMEFFB, pMYCHLB, pMMY, pNEZB, pTYUUB, pTUPMB, pZhB, pZhEIMS.

rBODPTB, rBOPYuLB, rBOS, rBRTYLB, rBHMB, rEZZY, rEMBZES, rEOEMPRB, rEFHOYS, rYZZY, rYLMY, rYLUB, rYLUY, rYNRB, rYRYFB, rYRYGB, rYRP, rYRRB, rYULMS, rMBB, rMAYLB, rPDTHTsLB, rPLBIPOFBU, rPMY, rPMYOB, rTEFFY, rTYOGEUUB, rKhZPChLB, rKhMS, rKhNB, rKhOS, rKHUU, rKHIB, rKHIMS, rKHYB, rKHYYOLB, rKHILB, rSFOSCHILP.

TBDHZB, TBKS, TBMSHZHY, TBOEFLB, TBUFSRB, TBFUY, TBKHDY, YOU, TEVELLB, TESYOB, TEXTO, TEXT, SHADOW, TYPE, TYBF, TYBF, TYBF, TYBF, TYBF tpkhb, tkhvy, tkhfb, tkhyb, tschtsbs

uBMMY, uBTB, uBYB, uChPFTB, uENB, uENPMYOB, uEODY, UI-ui, uYLMYFYOShS, uYMShChB, UYN-uYNB, uYNB, uYNVB, uYNPOB, uLBMMY, uLBODY, uLBTMEF, uLChYLY, uLYRRY, uLPTPUFSh, uLTYRB, umro Unez, uOBZhMY, uOETsB, uOETsBOB, uOETsYOLB, uOEYB, uOHMS, uPMOSchYLP, uPOShLB, OUNS, uPRYMLB, uPZhY, UrBC, uRBTLY, uRYDY, uRYZhZhY, uRHRY, uFBUShS, uFBUS, uFEY, uFEKUY, uFEMMB, uFEUUY, uFEYB, Ushay, uHMYLP, USHA, Umm.

FB-FKH, FBTB, FBFPYB, FBZHJY, FBS, FCHYOLY, FEMSHNB, FEOSH, FEOSHUY, FETB, FEUUY, FYSTB, FEYSHDB, FYOB, FIOLB, FIOLFY, FIJPI, FIJPI fpffy, ftulyuy, ftyob, ftoyfy, ftyyb, fthyb, fkhmhb, fkhfuy, fhffy, filly, fhulb, fsrb, fhffb.

hBDY, hZBODB, hZYS, hDB, hDBTOYGB, hDBYUB, hYOOY, hMYLB, hMMB, hMSHUHTB, hMSHSOB, hNLB, hOB, hOBBY, hODYOB.

armirani beton, armirani beton, armirani beton, armirani beton, armirani beton, armirani beton, armirani beton, armirani beton, armirani beton, armirani beton, armirani beton, armirani beton zHMT, zHPVY, zHTBOY, zHTEKMYO, zHTBOGHBYB, zHTYULY, zHTPUFY, zHTPUS, zhHDTSY, zhKhJ, ZhHTYS.

IBBB-IBBB, IBZJ, IBMSCHB, IBNBOB, IBOOB, IBTYBF, IBUY, IBUS, IKMY, IEKS IEME, IEMMY, IETI, IZHZHB, IYMBTI, IIBSTN, IBSTN, IBSTN ISHA

GBKDB, GBMES, GBMMY, GBODB, HBOTSEM, GBOI, GBOFBOB, GBTB, GBTBRKHYLB, GBTECHOB, GBTEMEYS, GBTYBB, GBTBOB, GBGB, HBECB, HEBBHEB

YUBZB, YUBRB, YUTOKHYLB, YUTTEY, YU-YU, YUYRB, YUYZHBYB, YUYEMSh, YUYL, YUYLB, YUYL, YUMB, YUYM, YUYTLB, YUPOZ, YUPUY, YUH, YUH, YUH, YUH, YUH

UBY, UBVB, UBVB, UBBEO, UBMOBUS, UBBB, UBB, UBB, UBB, UBB, UB REFLECT, REFLECT, REFLECT, RRP, RRR, RRR, RRR, RRRRRR, RR, RRR, RRR, RRR, RRR, RRR.

bww, bw, bbw, bmdcdb, bmw, bmw, bmb, bmb, bmb, bmw, bmw, bmw, bmw

ADPMSh, ATSBOLB, ABY, ALLY, ALLB, ALLY, ALPMB, AMB, AMYBOB, AMYS, AOB, AOOY, AOPOB, AUFIGS, AUS, AYLB.

Pravila odabira imena

Odabir imena kućnih ljubimaca ozbiljna je stvar. Ne možete bez razmišljanja odabrati nadimke za dihure, nazivajući životinje prvim nadimcima koji padnu na pamet. Oni kojima je teško odabrati nadimak mogu se voditi prema vremenu rođenja, karakteristikama lika ili izgleda kućnog ljubimca:

 • Najjednostavnije je imenovati slatku životinju u skladu sa sezonom rođenja. Ovaj se kriterij smatra jednim od najvažnijih, jer će u ovom slučaju odabrano ime gotovo sigurno utjecati na prirodu i ponašanje odraslog ljubimca. Prema astrolozima, bebe rođene, na primer, u februaru, sa gotovo stopostotnim jamstvom, steći će osobine ljudi koji su rođeni pod horoskopskim znakom Vodolije.
 • Obična posjetnica divljači biće odabir nadimka prema osobinama karaktera i načinu ponašanja. Ova je opcija relevantna ako se beba ne zove odmah nakon rođenja. Na primjer, kada đubreta pokaže živost i susretljivost, životinji možete dati neko smiješno ime - Shustrik, Buddy, Lightning.
 • Izbor nadimka za vanjske znakove takođe ima svoj značaj. Ovo je karakteristika, vrsta identifikacije dihura, naglašavajući jedinstvenost kućnog ljubimca. Uostalom, razlikuje se znak po kojem se beba razlikuje od braće.

Kako se može nazvati feretom

Često svi članovi obitelji sudjeluju u odabiru imena za dihure. Lako je imenovati ljubimca ako vlasnik ima dobru maštu. Ali događa se da ništa pogodno ne pada na pamet. U ovom će slučaju pomoći gotove liste s imenima.

Uobičajeni nadimci za dihure:

 • prema boji kaputa - Snowball (Snowball), Blonde (s), Chernysh (Chernushka), Corner,
 • prema sezoni rođenja - Noyabrina, januar, jesen, maline, sunčano, yulka (Julius),
 • po karakternim osobinama - Lapulya, Tikhonya, Prankster, Igrun (Igrula) Naughty, Rogue, Prankster (s),
 • lijepa imena - Afrodita, Alisa, Juliana, Arman, Bristol, Diesel, Franz, Sabina, Ruben, Rose (s), Elsa, Shakira, Farid (s),
 • u čast junaka iz bajki, crtanih filmova, reklama - Casper, Snegurochka, Energizer, biskvit, Nesquik, Chocolate Girl.

Odabireći nadimak dihura s liste gotovih nadimaka, morate obratiti pažnju na izgled i karakter odjeljenja, kako biste odabrali nadimak, najprikladnije životinje.

Nadimci za djevojke divljači

Vlasnici divnih djevojaka često imaju poteškoća s odabirom nadimka za kućnog ljubimca. Volio bih odabrati lijepo ime - zvučno i ne previše složeno ili dugo. Sretni vlasnici dobre mašte i bogate mašte lako se mogu nositi s ovim zadatkom. Ako vam ništa ne padne na pamet, možete se uputiti na popis gotovih nadimaka za dihure.

Lista imena za žene:

 • Alma, Ariadne, baronica, Afrodita, Verona, Bella,
 • Velma, Wessia, Wicca, Velaria, Gerda,
 • Vesta, Julia, Dean, Gloria, Kelsey,
 • Izza, Lumiya, Essi, Zhania, Cassia,
 • Donna, Deborah, Zemfira, Zlata, Jasmine,
 • Cameo, Kasandra, Lori, Cassia, Lucia, Lucky,
 • Miranda, Missy, Palmyra, Olivia, Mila,
 • Safira, Raquel, Terra, Sania, Selma,
 • Fuji, Hannah, Tsushima, Udora, car, Fanya,
 • Tsivia, Ursa, Yucca, Yara, Juventa.

Nadimci za dječice divljaka

Prilikom odlučivanja kako nazvati divljeg dečka možete detaljnije sagledati ponašanje životinje ili obratiti pažnju na posebnosti njenog izgleda (boja dlake, oznake itd.). Liste popularnih nadimaka biće od pomoći.

Uobičajeni nadimci za dječake divljači:

 • Ajax, Kupid, Ares, Boston, Bristol, Bruno, Bocher,
 • Baron, Aron, Bailey's, grof, gurman, Walter,
 • Welldon, Gaspard, Barin, Veron, Thunder, Don, Hercules,
 • Grozzy, Grant, Jackson, Dorby,
 • Dinar, Cameo, Like, Komandante, Moby, Nobel,
 • Dinar, Jean, Zenith, Irbis, Konstanz,
 • Laurent, Noel, Mike, Hector, Graham, Mars, Pontius,
 • Rosan, Quint, Hart, Austin, Clark,
 • Raise, Thomas, Franz, Falt, Fox,
 • Evan, Funtik, Fluff, Kućni ljubimac, Naughty, Tikhonya,
 • Eter, Jason, Andy, Chip, Cent, Hans, Charmant.

Kako naučiti ime

Vlasnici domaćih pahulja ponekad se susreću s poteškoćama u poučavanju odeljenja imena. Međutim, nema ništa komplicirano.

Glavni uvjet je da odabrani nadimak ne smije biti predug i sadrži složene kombinacije zvukova. Domaća životinja brzo se navikne na kratke riječi koje vlasnik bez poteškoća izgovara.

Bolje je trenirati vašeg ljubimca da tokom hranjenja odgovara na njegovo ime. Neki vlasnici divljaka izgovaraju nadimak, petljaju kućnog ljubimca ili ih obraduju nekim stvarima.

Ne izgovarajte ime glasnim i iznerviranim glasom, a takođe ako trebate prigovarati ili kažnjavati životinju. Ferret će se početi plašiti i na zvuk svog nadimka počet će bježati i skrivati ​​se.

U prvim danima treninga preporučuje se ne koristiti umanjene nadimke. To se, naravno, u budućnosti ne može izbjeći (kao što se to uvijek događa s onima koji imaju kućne ljubimce), ali u početku je bolje ne podleći takvom iskušenju.

Šta je bolje ne nazvati

Prilikom odabira nadimaka za dihure preporučuje se obratiti pažnju ne samo na preporuke, već i na kontraindikacije i zabrane.

 • Nema potrebe da ljubimca (dječaka ili djevojčicu) nazivate prijateljem ili rođakom. Vlasnik imena možda ne cijeni humor i bude jako uvrijeđen ili čak ljut. U ovom slučaju vlasnik životinje rizikuje da nabavi neprijatelja.
 • Ime koje je koristio bivši štićenik, koji je nekad živio u porodici, ali je umro od starosti ili zbog bolesti, uopće ne odgovara mladoj feretki. To se smatra lošim znakom.
 • Nemojte imenovati nijednog člana porodice. Feret će odgovoriti i odgovoriti na nadimak, bez obzira na njegovo ime ili osobu.
 • Kada kupujete odraslu životinju, koju su već nazvali bivši vlasnici, ne biste trebali izmišljati novi nadimak. Izuzetak čine samo vrlo mladi pahuljice - bebe se lakše privikavaju na drugo ime.
 • Često je svaki član porodice u iskušenju da ljubimca imenuje na svoj način, osmišljavajući različite varijante nadimka. Bolje je to ne činiti, u suprotnom će dihure prestati reagirati i pregaziti poziv.

Imenovati kućnog ljubimca jednostavan je zadatak. Potrebno je samo poštovati pravila i pristupati pitanju odgovorno i sa dušom. A onda, uz zvuke imena kućnog ljubimca, pružaju se pozitivne emocije i snažan duh.

Šta se skriva u imenu?

Ljudi često nazivaju kućne ljubimce čudnim imenima. Na primjer, Gusar, Durik, Lopov, Čudovište. Nazivi za pahuljice trebaju biti lijepi i pozitivni, a ne pod njima lošu energiju.

Hoće li postojati ljubazan i simpatičan kućni ljubimac po imenu Monster? Teško.

Ili što se može zahtijevati od dihtona po nadimku Durik? Veliki razlog i razumijevanje vlasnika? Malo je vjerojatno da će kućni ljubimac to uspjeti realizirati s takvim imenom.

Vlasnici trebaju zapamtiti to:

 • Lijepa imena za ferate (dječake i djevojčice) trebala bi u sebi nositi dobro značenje. Na primjer, za nježnu i simpatičnu ženku, ime Afrodita je savršeno. A za huligana, znatiželjnog i vrlo hrabrog kućnog ljubimca možete odabrati ime Hector.
 • Bez obzira na to kako volimo svoje životinje, ma koliko se trudili da im damo lijepo ime, sa liste isključujemo pravoslavna imena svetaca. Ne možete takve ljubimce nazvati.
 • Ne vrijedi to i previše originalan pristup ovom pitanju. Ostavite riječi poput kostura, vraga, pakla onima kojima su namijenjeni. Zaštitite svog kućnog ljubimca od takvog ureza.

Naziv prema boji

Koje ime mogu odabrati za djevojku sa dihranom? Pogledajmo njenu boju. Je li kućni ljubimac potpuno bijel? Neka to bude Snjeguljica, Snežana, Kisela krema, Zima, Snježna oluja, Blizzard, Pahuljica, Plavuša.

Za kućnog ljubimca sable boje prikladna su imena Bounty, Brownie.

Prikladno je crni feret nazvati Bagheera, Bayadera, Brunette, Black.

Za čokoladnu djevojčicu možete odabrati ime Čokolada, Čokopajka, Čokoja, Shaki.

I koja imena za dihtelje divljaka mogu smisliti na osnovu boje?

 • Za bijelog momka: plavuša, bijela, snijeg, snježna kugla, krema.
 • Za crnog mužjaka: Crni, Ugolek, Černiš.
 • Sable Polecat će cijeniti jednostavan naziv - Sable.
 • Lako je čokoladi dati ime: Snickers, Mars, Nesquik, kafa.

Prema sezoni

Kad se ljubimac rodio - je li poznato? Ako ne, onda odaberite ime prema doba godine kada je divljač pronašla svog vlasnika.

Zimski kućni ljubimci: januar i januar, februar i februar, decembar i decembar, Djed Mraz, Snjeguljica, Vinta.

Jesenji pahuljice: lišće, javor, jesen, kiša, zolotse.

Ljetni favoriti: Ray, Sunce, trava, malina, jagoda, trešnja.

Proljetne životinje: Proljeće, Trill, Heyday, Breza, Willow.

Po prirodi

Nastavljamo sa nazivima za ferate. Ovaj put se oslanjamo na prirodu životinje.

Je ljubimac simpatičan? Želi stalno sjediti na rukama i pokazuje nežnost? Sissy, Toddler, Baby, Pet, Slatkiša.

Energičan i temperamentan koji svuda zabija nos? Daredevil, Energy, Shustrik, Prankish.

Omiljena na vašem umu, možda agresivna? Kusaka, Rogue, Prokhindey, Minx, dječak Spoil.

Spisak imena za devojčice

Koja imena mogu odabrati za dihure? Da bi bio lijep, ne baš isprazan:

 • Athena, Afrodita, Artemida, Aria, Aron, Alsa, Arya, Annika, Alja, Alsana, Ailsa, Alveya, Benda, Brenda, Belgija, Bella, Basya, Brunhild, Beron, Bers, Barca, Bunny, Britney, Bon, Verona, Variya, Venezuela, Velda, Verna, Vessia, Velari, Velor, Vinnitsa, Wicca, Vilaria, Vreya, Hestia, Godna, Gerda, Green, Gracia, Gastoni, Grammy, Kruška, Hekta, Hecate, Gadriel, Donna, Dama, Dreya, Danny, Demi, Deborah, Dinara, Dulsin, Julia, Dobrana, Dora, Demey, Dilla, Yena, Essi, Yeron, Evita, Evgeniya, Yromir, Priestess, Zhdana, Zhitta, Zhaniya, Zhensan, Jessy, Xena, Zeta, Zama, Zemfir a, Zirra, Zora, Zoryushka, Villain, Ivy, Iron, Toffee, Irma, Ilta, Inca, Izza, Inora, Iveria, Isold, Izmin, Izora, Kelly, Kami, Cameo, Camellia, Castia, Claire, Coldie, Kerry, Constance, Kessie, Kluvdiya, Kelsey, Lucy, Lucy, Lucia, Lucy, Lume, Moon, Lucky, Lori, Lizzy, Lorena, Lorsi, Luria, Linara, Laima, Lassie, Lourdes, Larry, Monica, Mirabelle, Mariel, Munira, Morena, mač, milost, Molly, Malvina, Marika, Mirra, Mystia, Miranda, gospođa Malza, Mivetta, Muchacha, Milla, Noki, Nuki, Norelle, Novella, Nizzy, Nozira, Nikki, Nedea, Nursi, Naina, Nessie, Olda, Olza, Oia, Orina, Oh Libija, Olisa, Orsa, narandžasta, Otema, Okami, Occhia, Palma, Palmyra, Pistia, Cijena, Putinka, Purina, maca, Perlite, Ponti, Perry, Rivzana, Ricky, Rowena, Rocky, Rocky, Ruby, Rudi, Ruza, Rosa, Ritta, Rochelle, Raquel, Sania, Safira, Selena, Surri, Cynthia, Cindy, Samara, Solly, Sangira, Sarma, Sandy, Selma, Trixie, Twixy, Tiana, Triana, Toffi, Terra, Teira, Tyrone, Tigria, Tobel, Ursa, Urika, Urma, Urga, Una, Udora, Uzza, Fanya, Fenya, Fidži, Furma, Ferra, Folsa, Fuchsia, Hannah, Heidi, Hillary, Hinora, Hella, Chloe, Khitra, Khiveya, Tsana, Tsolli, Tsushima, Tsurma, Tsarma, Swell, Tsivei, Tsilli, Tsifiya, Tsona, Chussi, Chuva, Miracle, Chukeria, Chara, Chora, Chamiya, Chelsea, Shaera, Shelley, Sean, Sharma, Shania, Shakira, Sheba, Joke, Enor, Erna, Aaron, Elsa, Ermi, Era, Ed, Eva, Evera, Erica, Yuvi, Yulda, Yulza, Yunira, Yuna, Justin, Juno, Yudwig, Yurn, Yukki, Yuteyr, Juvent, Yakki, Jaffa, Yar, Yass, Yadvin, Yarokki.

Ova lijepa imena za djevojke dihurama mogu se smisliti.

Pozovite dečake

Ako smo skužili ženke, šta onda napraviti sa dihurima? Dječak kućnog ljubimca također želi dati lijepo ime. Popis najboljih imena dihura je predstavljen u nastavku:

 1. Ares, Amigo, Arian, Iron, Ajax, Ice, Art, Archie, Ason, Ark, Amur, Ariz, Akkel, Axon, Avir, Armin, Bays, Best, Baron, Bucks, Balt, Balto, Baileys, Benis, Bobby, Bruno, Basil, Boreal, Bristol, Bocher, Barin, Velor, Vayaks, Vine, White, Volt, Vosher, Veldon, Veron, Wendigo, Wellisimo, Versace, Variy, Grant, Grand, Gourde, Gourmet, Gauguin, Gaspard, Gandhi, Gucci, Helium, Hercules, Thunder, Grozby, Grozzi, Galantei, Graham, Dan, Don, Dayan, Dark, Dory, Justin, Dinar, Dilor, Diesel, Jackond, Jackie, Jan, Dorbi, Doy, Evzen, Eugene, Evir, Evzan, Eromir, Eron, Sukob, Estius, Jean, Zhon, Zhamir, Jacques, Jazir , Zheldon, Zhurmin, Zakin, Zorin, Zephyr, Zan, Zenon, Zenius, Dawn, Zenith, Icarus, Irbis, Iron, Isan, Ibel, Idor, Iksay, X, Kors, Kort, Korbiy, Chris, Konstanz, Kori, Kamey , Karin, Laxon, Like, Linor, Lauren, Lufy, Lux, Lovely, Leaves, Laur, Lyuby, Luran, Mike, Misty, Midel, Munir, Mars, Maestro, Musk, Crtani film, Mobius, Mobile, Mears, Midas, Myth , Noel, Nobel, Nor, Next, Nare, Narin, Najjar, Knox, Naf, Nifin, Nuer, Orks, Orik, Olan, Olive, Oram, Aude, Obel, Oaks, Ostan, Olk, Proudhon, Paris, Pilar, Prax , Pentium, Palmyra, Paice, Pax, Šaljiva, Poncije, Ponos, Reeves, Ryan, Roel, Ram, Romulus, Paradise t, Riviere, Rosan, Ruby, Ore, Ralph, Ramiro, Rick, Rox, Rubby, Raise, Rotar, San, Sein, Surm, Samir, Seldon, Senar, Saf, Soldi, Sabiy, Slint, Trix, Cake, Trump, Ter, Thor, Tommy, Toel, Tornado, Trif, Tanor, Tayron, Ulk, Uls, Umid, Uran, Ustan, Ukar, Ursik, Umir, Frank, Franz, Farid, Firm, Fox, Fufik, Francesc, Feridan, Falt, Francuz, Horch, Honk, Hans, Harim, Hafford, Cerberus, Zerme, Tsovel, Tsoks, Cezar, Cibir, Cent, Zeron, Chuys, Chams, Lapwing, Chigil, Chars, Shawn, Shad, Shock, Chocolate, Shory, Shugan, Sharmat, Shackein, Edward, Eron, Aers, Andy, Evey, Eston, Ether, Yud, Unir, Young, Yuzan, Yub smreka, Yakif, Jason, Yars, Yaris.

Nisu uobičajeni i zvuče prilično jednostavno. Ova će imena biti odlična opcija za muške ferate.

Malo o sadržaju

Razgovarali smo o imenima za pahuljice, sastavljali liste najboljih. Ali ne može se zaboraviti tako važno pitanje kao što je sadržaj ovih životinja.

Sve počinje s ćelijom. Ako je feret kupljen u trgovini za kućne ljubimce, tamo mogu gurnuti kavez pogodan za zamorca, ali ne i za ovog simpatičnog grabljivice. Prvo, buduće kućište za dihure bi trebalo biti okomito i sastojati se od najmanje tri kata. Kao na fotografiji.

Drugo, veličina ćelije trebala bi biti 60 * 80 * 45 cm. I to je minimum. Širina štapa nije veća od 5 cm. Inače će ih lukava životinja jednostavno saviti i ići u šetnju.

Sada spomenimo hranjenje. U trgovinama za kućne ljubimce nalazi se priličan izbor suhe hrane za dihure. Ne uzimajte jeftino. Njegov sastav u pravilu uključuje žitarice i koštani obrok. Nema tu korisnih tvari: samo kruta bojila i konzervansi.

Vrlo mali kućni ljubimac može se hraniti paucima za mačke. Samo visokokvalitetni, a ne najjeftiniji. Ako nema vremena / prilike / novca za kupnju hrane, domaća hrana će vam pomoći. Meso, žitarice i povrće.

Ferrets su pametna stvorenja. Lako ih se privikava, mogu postati idealni suputnici u šetnji i samo kućni ljubimci.

Rezimirajte

Razgovarali smo o tome koja imena za pahuljice mogu biti izabrana za kućne ljubimce. Glavni aspekti:

Možete imenovati kućnog ljubimca usredotočujući se na njegovu boju.

Feret možete imenovati na osnovu prirode životinje.

Druga opcija je doba godine kada se kućni ljubimac rodio.

Ili jednostavno možete odabrati ime za vašeg ljubimca sa gore navedenog popisa. U njemu možete pronaći originalno ime i za dihur i njegovu djevojku.

Pogledajte video: Igre Za Pse Top 10 Najboljih Igra Za Psa Koje Ga Čine Sretnijim! (Maj 2021).

Pin
Send
Share
Send